site_icon_image_sizes

2019-02-12 Wordpress 钩子:site_icon_image_sizes