delete_metadata()

2019-01-16 Wordpress 函数:delete_metadata()